VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3273, contains 3273, 3279
id = 3273, parent = 0, thread = 3273, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.18, time = 2007/02/27 (1172570377) ,
subject = Tạo dấu gạch nối (-), hits = 651, karma = 1+0-,
Các bác cho mình hỏi, khi một từ quá dài, không vừa khít với vị trí cuối dòng, tex sẽ chuyển từ này sang vị trí đầu dòng mới. Mình thấy một số tài liệu người ta ngắt một từ ra làm 2. Cho hỏi trong tex dùng lệnh gì?
 
id = 3279, parent = 3273, thread = 3273, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.112.109, time = 2007/02/27 (1172592417) ,
subject = Re:Tạo dấu gạch nối (-), hits = 0, karma = 0+0-,
peter thử biên dịch ví dụ sau đây: lần 1 bỏ đi lệnh \hyphenation và lần sau thì có!

\documentclass{article}

\hyphenation{xxxx-xxxx-xxxx}
 
\begin{document}
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx
 \end{document}


Chúc vui vẻ!