VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3261, contains 3261, 3282, 3283
id = 3261, parent = 0, thread = 3261, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.29.244, time = 2007/02/24 (1172261714) ,
subject = Tin buồn cho vnmik, hits = 2174, karma = 0+0-,
Khoảng 1 tuần trước Tết Đinh Hợi, máy tính của mình bị hỏng. Toàn bộ dữ liệu trên phân vùng cài đặt Windows đã bị mất hết. Đây là tiin buồn, vì những thứ linh tinh cần cho việc phát triển VnMiK đã theo gió mà bay. Phải cần một thời gian dài mình mới có thể quay lại việc phát triển VnMiK
 
id = 3282, parent = 3261, thread = 3261, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = jishin, ip = 221.115.77.245, time = 2007/02/28 (1172665377) ,
subject = Re:Tin buồn cho vnmik, hits = 0, karma = 0+0-,
Trời, viettug không backup gì cả à. Bao nhiêu công sức 1 phát là bay theo mây khói luôn.
 
id = 3283, parent = 3282, thread = 3261, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.112.109, time = 2007/02/28 (1172670561) ,
subject = Re:Tin buồn cho vnmik, hits = 0, karma = 0+0-,
buồn vậy đó. /me sử dụng SVN để lưu lại những bước phát triển của công việc (history). Cuối cùng bùm một cái là xong. Sắp tới sẽ chuyển toàn bộ qua SVN ở trên mạng cho chắc ăn!