VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3255, contains 3255
id = 3255, parent = 0, thread = 3255, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.203, time = 2007/02/18 (1171742771) ,
subject = năm mới Đinh Hợi!, hits = 355, karma = 0+0-,
Xuân mới Đinh Hợi , gọi lên những niềm tin vào ngày mai, dù mọi thứ vẫn còn đó, ngổn ngang ...