VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3235, contains 3235, 3237
id = 3235, parent = 0, thread = 3235, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.17, time = 2007/02/01 (1170338655) ,
subject = Font size - Class Report, hits = 626, karma = 1+0-,
Các bác cho mình hỏi một vấn đề: Trong lớp Report thì các section size chu lớn quá. Mình muốn nó nhỏ lại vậy các bác chỉ dùm mình. Mình muốn cả bài của mình size chữ 14 thì làm thế nào?

Thanks!
 
id = 3237, parent = 3235, thread = 3235, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.180, time = 2007/02/01 (1170346164) ,
subject = Re:Font size - Class Report, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Muốn thay đổi cỡ chữ cho các section title nói riêng và thay đổi kiểu của section title nói chung, thử dùng gói titlesec (LINK_HERE)
2/ để dùng font cỡ lớn (không khuyến cáo nhé), thử làm theo hướng dẫn ở wiki:lykz13