VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3232, contains 3232, 3233, 3234, 3894, 3895, 3896, 3986, 3987, 3990, 3991, 3992
id = 3232, parent = 0, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.5.83, time = 2007/01/31 (1170243584) ,
subject = Powerdot Table of content, hits = 3005, karma = 0+0-,
Nhời các bạn giúp mình vấn đề sau

\section{Mở đầu}

%slide thứ nhất

\begin{slide}{Thứ nhất }   
  Đây là slide đầu tiên
\end{slide}

%slide thứ hai có tên giống như slide thứ nhất

\begin{slide}{Thứ nhất}   
  This is firt slide too.
\end{slide}


Thì khi đó mục lục của mình là

Mở đầu
Thứ nhất
Thứ nhất


Vậy cho mình hỏi có cách nào để bảng mục lục chỉ có xuất hiện 1 lần chử Thứ nhât
 
id = 3233, parent = 3232, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.28.51, time = 2007/02/01 (1170318338) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử dùng tuỳ chọn toc nhé:

\begin{slide}{Thứ nhất }
% mặc định, toc=Thứ nhất
Đây là slide đầu tiên
\end{slide}

\begin{slide}[toc=]{Thứ nhất}
% như vậy, toc=<chuỗi rỗng>
This is firt slide too.
\end{slide}

\begin{slide}[toc=123]{Thứ nhất}
% như vậy, toc=123
This is firt slide too.
\end{slide}
 
id = 3234, parent = 3233, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.16, time = 2007/02/01 (1170332350) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác! OK rồi, thật đơn giản và hữu hiệu.
 
id = 3894, parent = 3234, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2007/08/24 (1187953683) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
Em đang cần thay đổi cỡ font trong bảng mục lục con của powerdot (chỉ trong mỗi bảng này thôi), tìm mãi trong tài liệu của nó mà kô thấy. Bác nào biết xin chỉ dùm. Em xin cám ơn
 
id = 3895, parent = 3894, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.177, time = 2007/08/24 (1187972141) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
chắc bác cần cái này:
\begin{slide}[toc=,bm=]{Overview}
  \tiny % \small, ...
  \tableofcontents[content=all]
\end{slide}
 
id = 3896, parent = 3895, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2007/08/25 (1188037707) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 2+0-,
Cám ơn bác đã nhiệt tình. Ý em là muốn thay đổi cỡ phông ở bảng mục lục con ở phía bên tay trái mỗi của mỗi trang ấy. Cuối cùng em cũng tìm được rồi, bằng cách thêm lệnh vào đầu văn bản
\setkeys[pd]{template}{
  tocfont=\small%...
}

Trong tài liệu đi kèm nó kô viết rõ gì cả, em phải mở mấy file sty ra tìm mới thấy.
 
id = 3986, parent = 3896, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 203.190.172.22, time = 2007/09/11 (1189456954) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bác!
Em muốn soạn thảo một trình diễn với LaTex nhưng chưa rành. Bác nào có tài liệu hướng dẫn ngắn gọn vui lòng gửi cho em nhé(có thể gửi qua [email protected] )
Em chân thành cảm ơn!
 
id = 3987, parent = 3986, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.2, time = 2007/09/11 (1189495272) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
Hôm qua mới tìm được cái này, coi rất dễ hiểu:

Making Presentations with LaTeX and Prosper

Good luck
 
id = 3990, parent = 3987, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 203.190.175.30, time = 2007/09/13 (1189624635) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
xin hoi co tai lieu Tieng Viet khong ?
Hoac co ban nao cu thu hon mot chut nua ko ?
 
id = 3991, parent = 3990, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2007/09/13 (1189688030) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
Tài liệu Tiếng Việt thì có lẽ hơi khó, chịu khó đọc tiếng anh vậy .

Một cách nhanh chóng để có thể có được một văn bản latex với powerdot là tham khảo một bản hoàn chỉnh của người khác. Ví dụ file ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info/MFwL.zip cũng rất tốt cho bạn tham khảo, chỉ cần chú ý đến \begin{slide}\end{slide} trong bản tex của họ là bạn có thể dễ dàng làm tương tự được. Khi có kinh nghiệm bạn sẽ tự tìm hiểu thêm được.

Còn về cài đặt powerdot thì cách đơn giản là cho đĩa CD Miktex vào ổ, khi typeset mà thiếu gói nào, latex sẽ hỏi nơi để cài, bạn chỉ đường dẫn đến ổ CD là xong. Nếu connect internet thì chọn install packake from internet là được. Hiện tại mình có DVD MikTex 2.5.2492 (cập nhật tháng 10-2006), khoảng 900Mb, bao gồm rất nhiều gói cần thiết (chỉ trừ những gói rất ít dùng). Bạn nào cần thì mình có thể upload lên một host trung gian nào đó. Đĩa DVD mới nhất là 2.6.2726 thì mình chưa có.
 
id = 3992, parent = 3990, thread = 3232, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.193, time = 2007/09/13 (1189691097) ,
subject = Re:Powerdot Table of content, hits = 0, karma = 0+0-,
duontra:
xin hoi co tai lieu Tieng Viet khong ?
wiki:powerdot dễ xài nhưng khó cài đặt