VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3228, contains 3228, 3230
id = 3228, parent = 0, thread = 3228, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.252.8, time = 2007/01/23 (1169491390) ,
subject = vnmik-3.0.3, hits = 1521, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: vnmik-3.0.3

Chào Kỳ Anh. Khong biet sao TeXnicCenter không hiển thị tiếng việt trong khi viết code. (nhưng dịch ra thì thấy tiếng việt)? Sẵn đây cho hỏi luôn sao TeXMaker mình dịch nó cứ báo lỗi thiếu file log là sao (mình đã cài đầy đủ các chương trình liên quan rùi mà. Hic
 
id = 3230, parent = 3228, thread = 3228, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.30, time = 2007/01/24 (1169652537) ,
subject = Re:vnmik-3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
1/
bạn dùng tiếng Việt thế nào? TeXnicCenter hiện chỉ hỗ trợ encoding = TCVN3 (tương ứng với \usepackage[tcvn]{vietnam} ). Nếu dùng unicode (\usepackage[utf8]{vietnam}) thì chào thua. Với trường hợp đầu tiên (TCVN3), xem chú ý 4 ở http://vnmik.sourceforge.net/#notes

2/
mình không hiểu lỗi bạn gặp phải với TeXMaker (thiếu log file). Bạn nên xem qua tài liệu hướng dẫn dùng texmaker http://download.viettug.org/?files=texmaker