VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3143, contains 3143, 3144, 3147, 3150, 3151
id = 3143, parent = 0, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 210.245.36.68, time = 2006/12/15 (1166117262) ,
subject = không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 1660, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: không thể gửi bài với Internet Explorer

IE vẫn không post bài lên được Bác à. Mình đang dùng Firefox để post bài lên.

Bây giời IE không báo lỗi nữa nhưng khi submit thi khong duoc
 
id = 3144, parent = 3143, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/15 (1166168521) ,
subject = Re:không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 0, karma = 0+0-,
Chà, /me đã gặp lỗi này và đã fix được trên các máy dùng IE/Windows ở trường. Nhưng pác vẫn còn gặp phải Lần này chắc nặng đây!

Cám ơn pác lần nữa!
 
id = 3147, parent = 3143, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/15 (1166194824) ,
subject = Re:không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra từ IE, hết biết debug ra sao nữa rùi
 
id = 3150, parent = 3147, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 210.245.47.41, time = 2006/12/16 (1166206746) ,
subject = Re:không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 0, karma = 1+0-,
thử gửi xem sao.đã gửi được từ IE chạy trên windows server 2003.
 
id = 3151, parent = 3150, thread = 3143, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 210.245.36.68, time = 2006/12/16 (1166208008) ,
subject = Re:không thể gửi bài với Internet Explorer, hits = 0, karma = 1+0-,
thu gui tren IE7 winXP