VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3135, contains 3135, 3139
id = 3135, parent = 0, thread = 3135, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.166, time = 2006/12/13 (1165999775) ,
subject = bay lên sao hỏa với phoenix, hits = 2038, karma = 0+0-,
http://www.planetary.org/special/fromearth/phoenix
http://www.planetary.org/image/phoenix_touchdown_small_med.jpg

Bạn có muốn bay lên sao hỏa không? ít nhất là... cái tên của bạn? Hãy thử đăng ký ở địa chỉ trên nhé! Trong chuyến đi đến sao hoả, tàu Phoenix sẽ mang theo nhiều thông tin từ trái đất, và danh sách tên của những người đăng ký.

Hạn chót: 1 tháng 2, 2007.

Cer của tớ có ở đây...
 
id = 3139, parent = 3135, thread = 3135, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/14 (1166102902) ,
subject = Re:bay lên sao hỏa với phoenix, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug ID: 1117766

http://sarovar.viettug.org/img/phoenix.png