VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3129, contains 3129, 3133
id = 3129, parent = 0, thread = 3129, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.27.237, time = 2006/12/12 (1165912351) ,
subject = dùng tiếng Việt trong SWP, hits = 1549, karma = 0+0-,
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt trong SWP (scienctific workplace ), được viết bởi Hải Âu (kamome.seagull ở gờ mail). Đây là tổng hợp cách sử dụng gói của thầy Phi, anh Thành,...

Tải về ở : files:/TiengVietTrongSWP/ hoặc ở đây (broken, 2007/07/28)
 
id = 3133, parent = 3129, thread = 3129, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.166, time = 2006/12/13 (1165998198) ,
subject = Re:dùng tiếng Việt trong SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
đã có bản cập nhật 1.1