VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3122, contains 3122, 3125
id = 3122, parent = 0, thread = 3122, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.211, time = 2006/12/08 (1165524285) ,
subject = cần thành viên việtTUG giúp: tải tập tin ở mirror3, hits = 1135, karma = 0+0-,
Chào.

Mình chuẩn bị làm file repository chính cho việttug. Hiện nay, mở Mirror3 có rất nhiều tài liệu do thầy Chú cung cấp. Việc tải về ở mirror3 này gặp nhiều khó khăn, do esnip chỉ cho tải về mỗi lúc một tập tin sau khi vào giao diện web.

Vì thế, mong thầy Chú có thể gửi cho em (cd nếu cần) các tập tin có ở mirror3 (cùng với các chú thích thì thật tốt) và các bạn giúp mình tải về các tập tin ở mirror3, gửi vào email: viettug ở gờ mail chấm com.

Địa chỉ của mirror3: http://esnips.com/web/viettug-public

Chân thành cám ơn sự hợp tác, giúp đỡ của bạn.
 
id = 3125, parent = 3122, thread = 3122, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.246, time = 2006/12/10 (1165739983) ,
subject = Cám ơn newman!!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Vô cùng biết ơn newman!

http://sarovar.viettug.org/img/newman.png

Ở mirror3 chỉ có 20 tập tin. Mình sẽ tìm và tải nốt tập tin còn lại!