VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3120, contains 3120, 3121
id = 3120, parent = 0, thread = 3120, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.243.38, time = 2006/12/07 (1165487592) ,
subject = vnthesis-1.1.0, hits = 1413, karma = 0+0-,
vnthesis, bản 1.1.0
mẫu luận văn

ý tưởng của vnthesis, là bạn chỉ cần viết bản chính của luận văn; bản tóm tắt sẽ được tự động sinh ra

Tải về: http://download.viettug.org/index.php?files=vnthesis

Tài liệu và Kết quả xuất:
- huong_dan.pdf
- ket_qua/*.pdf
 
id = 3121, parent = 3120, thread = 3120, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.211, time = 2006/12/08 (1165523904) ,
subject = Re:vnthesis-1.1.0, hits = 0, karma = 0+0-,
bản hiện tại: 1.1.1 và miếng vá

tải về bản 1.1.1, xả nén
tải về miếng vá, xả nén và chép đè tập tin __latex.bat lên tập tin cũ

vui lòng test và report!