VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3119, contains 3119
id = 3119, parent = 0, thread = 3119, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.230.204, time = 2006/12/06 (1165419273) ,
subject = những thứ cần làm, hits = 1266, karma = 0+0-,
* tài liệu tiếng việt, biblatex
* so sánh các editor (web form)
* sửa lại trang download
* tài liệu tiếng việt, gastex
* tài liệu tiếng việt, powerdot (mới nhất)
* vnthesis ( làm luận văn )
* latex code corner (oae)
* trang wiki (user settings)
* vnmik
* winefish