VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3103, contains 3103
id = 3103, parent = 0, thread = 3103, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.27.199, time = 2006/11/28 (1164723353) ,
subject = VietTUG code corner, hits = 982, karma = 0+0-,
VietTUG Code Corner là nơi bạn có thể gửi mã nguồn latex (không cần đăng ký).

Địa chỉ: OAE (địa chỉ này có ở liên kết "gửi tập tin log" nằm ở góc dưới bên trái khung soạn bài).

Sử dụng:
* Nhập vào tên của bạn
* Nhập vào mã an toàn
* Nhập vào mô tả, mã nguồn
* Gửi

Như hình vẽ sau:
http://sarovar.viettug.org/img/gnopaste.png

Sau khi gửi, bạn hãy chép liên kết được đưa ra và dán vào bài viết của mình.

Nếu gặp lỗi (bad security code, sai mã an toàn), bạn có thể chọn Quay trở lại trang chính để nhập lại mã an toàn khác; khi làm như vậy, mã nguồn bạn đã bỏ công nhập vào không bị mất ... yên tâm!

http://sarovar.viettug.org/img/gnopaste2.png

TODO:
* bộ gõ tiếng Việt
* admin panel
* hạn chế truy cập
* hỗ trợ tô màu tex file