VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3095, contains 3095
id = 3095, parent = 0, thread = 3095, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.87, time = 2006/11/27 (1164613647) ,
subject = pst-ob3d, pst-spectra, hits = 945, karma = 0+0-,
Hai mở rộng mới của pstricks vừa được công bố.

Gói pst-ob3d

Tác giả: Denis Girou and Herbert Voß
Trang chủ: http://www.tex.ac.uk/tex-archive/help/C … -ob3d.html
Mục đích: biểu diễn các vật thể 3d thông dụng nhất. hiện giờ, gói chỉ vẽ được các hình hộp chữ nhật
Shot:
http://sarovar.viettug.org/img/pst-ob3d.png

Gói pst-spectra

Tác giả: Arnaud Schmittbuhl
Trang chủ: http://tug.ctan.org/tex-archive/graphic … t-spectra/
Mục đích: biểu diễn phổ (Draw continuum, emission and absorption spectra)
Shot: (phổ, phổ của nguyên tố hóa học)
http://sarovar.viettug.org/img/pst-spectra.png
http://sarovar.viettug.org/img/pst-spectra2.png