VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3091, contains 3091, 3092, 3116, 3118
id = 3091, parent = 0, thread = 3091, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.236.87, time = 2006/11/26 (1164558930) ,
subject = sắp có vnmik-3.0.2 rùi nè..., hits = 2345, karma = 0+0-,
/me đang chuẩn bị release vnmik-3.0.2, khá ổn định (stable).

các điểm mới trong phiên bản này:

* vntex|powerdot|gastex|diagxy|... mới nhất
* bỏ đi nhiều thứ không cần thiết
* viết lại nhân cài đặt

hy vọng có các góp ý của bạn, để có thể release bản này vào cuối tuần tới!

cheers
 
id = 3092, parent = 3091, thread = 3091, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.68.26, time = 2006/11/27 (1164573304) ,
subject = Re:sắp có vnmik-3.0.2 rùi nè..., hits = 0, karma = 0+0-,
Hay quá. Bọn mình sẽ ủng hộ hết mình công sức của các bạn.
 
id = 3116, parent = 3091, thread = 3091, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.199, time = 2006/11/30 (1164871607) ,
subject = Re:sắp có vnmik-3.0.2 rùi nè..., hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
để có thể release bản này vào cuối tuần tới!
/me mất hai ngày đi Huế công việc đột xuất. phải dời ngày công bố lại thui
 
id = 3118, parent = 3116, thread = 3091, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.230.204, time = 2006/12/06 (1165418888) ,
subject = Re:sắp có vnmik-3.0.2 rùi nè..., hits = 0, karma = 0+0-,
mọi việc gần như hòan tất. Nhưng /me chưa rì li, vì đang muốn tích hợp thêm một phần tài liệu. Hứa hẹn là món quà thú vị cho các bạn, đặc biệt là học viên cao học khóa 14 ở Huế