VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3090, contains 3090
id = 3090, parent = 0, thread = 3090, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.243.43, time = 2006/11/25 (1164440149) ,
subject = gastex vẽ đồ thị, biểu đồ, lưới,..., hits = 1658, karma = 0+0-,
Gói gastex là tập hợp các macro latex để vẽ dễ dàng và nhanh chóng các đồ thị, biểu đồ, lưới, sơ đồ điện,...

Tác giả: Paul Gastin
Trang chủ: http://www.lsv.ens-cachan.fr/~gastin/gastex/gastex.html

Tải về: ( wiki:cài đặt vào texmf/tex/latex/gastex )
* http://www.lsv.ens-cachan.fr/~gastin/gastex/gastex.sty
* http://www.lsv.ens-cachan.fr/~gastin/gastex/gastex.pro

Tài liệu và ví dụ:
* http://www.lsv.ens-cachan.fr/~gastin/ga … gastex.tex
* kết hợp với beamer: http://www.lsv.ens-cachan.fr/~gastin/ga … gastex.tex

Java Client: (phần mềm giao diện đồ hoạ của gói)
* http://www.lsv.ens-cachan.fr/~gastin/JasTeX/JasTeX.html

Các ghi chú chính:
* không dùng được với pdflatex

Screenshot:
http://www.lsv.ens-cachan.fr/~gastin/gastex/diagram.gif
\documentclass{article}
\usepackage{gastex}

\begin{document}

% Diagram

\begin{center}
\begin{picture}(105,28)(-33,-3)
\put(-33,-3){\framebox(105,28){}}
  \gasset{Nframe=n,Nadjust=w,Nh=6,Nmr=0}
  \node(L)(0,20){$\mathcal{L}$}
  \node(F)(30,20){$[F^V\to F]$}
  \node(O1)( 20,0){$(\mathcal{P}(R)^V\to 2^{M\times\mathcal{P}(R)})$}
  \node(O2)(-20,0){$(\mathcal{P}(R)^V\to 2^M)$}
  \node(B1)( 60,0){$(\mathcal{P}(R)^V\to F)$}

  \drawedge[ELpos=40](L,F){$[\![ -]\!]$}
  \drawedge(L,O1){$X_F$}
  \drawedge(F,O1){$\chi$}
  \drawedge[ELside=r](L,O2){$X_M$}
  \drawedge[ELpos=55](O1,B1){$\sqcup$}
  \drawedge[ELside=r,ELpos=53](O1,O2){$\mathrm{Re}$}
\end{picture}
\end{center}

\end{document}