VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3081, contains 3081, 3082, 3085
id = 3081, parent = 0, thread = 3081, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.69.14, time = 2006/11/23 (1164229624) ,
subject = thêm lớp văn bản mới vào VnMik, hits = 1493, karma = 0+0-,
Tôi đang sử dụng vnmik 2.4. Tôi có một tệp *.cls định nghĩa một lớp văn bản đặc biệt muốn thêm vào vnmik 2.4 để sử dụng thì phải làm như thế nào. Rất mong các bạn chỉ giúp. Cảm ơn rất nhiều.
 
id = 3082, parent = 3081, thread = 3081, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.35, time = 2006/11/23 (1164266771) ,
subject = Re:thêm lớp văn bản mới vào VnMik, hits = 0, karma = 0+0-,
Vài chỉ dẫn có ích có ở wiki:installpkg
 
id = 3085, parent = 3082, thread = 3081, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.69.14, time = 2006/11/23 (1164268015) ,
subject = Re:thêm lớp văn bản mới vào VnMik, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bạn nhiều. Tôi đang làm đây.