VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3078, contains 3078, 3079, 3080, 3083, 3084
id = 3078, parent = 0, thread = 3078, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.68.82, time = 2006/11/22 (1164184763) ,
subject = đánh nhãn cho các biểu đồ thành phần, hits = 1361, karma = 0+0-,
Tôi muốn tạo một biểu đồ giao hoán gồm nhiều biểu đồ thành phần. Muốn đánh nhãn (vi dụ : (1), (2), ....) vào trong các biểu đồ thành phần thì phải làm như thế nào? Các bạn đã biết làm ơn chỉ giúp với. Cảm ơn rất nhiều. (Tôi thường sử dụng gói diagram để tạo biểu đồ)
 
id = 3079, parent = 3078, thread = 3078, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.30, time = 2006/11/22 (1164186621) ,
subject = Re:đánh nhãn cho các biểu đồ thành phần, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình không hiểu " biểu đồ giao hoán gồm nhiều biểu đồ thành phần" có nghĩa là gì? Nếu gồm nhiều thành phần, bạn có thể tách riêng các thành phần ra không? Cũng giống như biểu diễn công thức toán vậy:

\begin{equation}
% thành phần này; đánh nhãn...
\end{equation}
\begin{equation}
% thành phần kia; đánh nhãn...
\end{equation}


PS: Đọc tài liệu (hơi sơ sài) của pb-digram thấy gói này không thích hợp cho các biểu đồ phức tạp như lời giới thiệu. Hãy thử dùng gói diagxy, hoặc gói khác...
 
id = 3080, parent = 3079, thread = 3078, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.69.14, time = 2006/11/23 (1164223184) ,
subject = Re:đánh nhãn cho các biểu đồ thành phần, hits = 0, karma = 0+0-,
Ý mình muốn nói đến biểu đồ giao hoán dạng lưới mà mình muốn đánh nhãn vào trong các mắt lưới. Nếu gói diaxy có thể giải quyết được yêu cầu này làm ơn cho mình một ví dụ. Cảm ơn các bạn.
 
id = 3083, parent = 3080, thread = 3078, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.35, time = 2006/11/23 (1164267499) ,
subject = Re:đánh nhãn cho các biểu đồ thành phần, hits = 0, karma = 0+0-,
wiki:diagxy
 
id = 3084, parent = 3083, thread = 3078, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.69.14, time = 2006/11/23 (1164267812) ,
subject = Re:đánh nhãn cho các biểu đồ thành phần, hits = 0, karma = 0+0-,
Ok. Mình viết nhầm. Nếu gói diagxy giải quyết được yêu cầu của mình, bạn làm ơn cho mình một ví dụ cụ thể với. Cảm ơn nhiều.