VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3077, contains 3077
id = 3077, parent = 0, thread = 3077, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.226.30, time = 2006/11/20 (1164020546) ,
subject = giấy phép mới cho font utopia, hits = 438, karma = 0+0-,
Hãng Adove xác định giấy phép mới cho font utopia, theo đó, font này là miễn phí, có thể thay đổi để phân phối lại. Bản TeXlive sắp tới sẽ có font này.

Xem thêm tại: http://www.mail-archive.com/[email protected] … 00924.html