VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3076, contains 3076
id = 3076, parent = 0, thread = 3076, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.226.30, time = 2006/11/20 (1164020148) ,
subject = cập nhật texshell 0.69, hits = 440, karma = 0+0-,
Các bạn dùng texshell hãy cập nhật bản mới 0.69 công bố ngày 15 tháng 11 / 2006. Trong bản này, một lỗi quan trọng được fix: các tập tin dùng mã UTF8 hay bị lưu với encode bình thường (ANSI).

Tải về: http://dante.ctan.org/indexes/systems/win32/texshell32/