VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3073, contains 3073
id = 3073, parent = 0, thread = 3073, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.79, time = 2006/11/15 (1163523915) ,
subject = chủ đề có nhiều bài trả lời nhất, hits = 393, karma = 0+0-,
bạn có thể xem chủ đề có nhiều bài trả lời nhất, bằng cách chọn "nhiều bài trả lời nhất" từ menu. Các bài sẽ được so sánh trong từng box cụ thể, hoặc có thể so sánh trong mọi box.

Enjoy!