VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3070, contains 3070, 3072, 3074, 3075
id = 3070, parent = 0, thread = 3070, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.18, time = 2006/11/14 (1163520020) ,
subject = Hyperlink Trong Powerdots, hits = 1085, karma = 0+0-,
Cho minh hoi muon tao lien ket trong powerdot thi dung goi nao. Minh thu dung goi hyperref no "khong chiu"
 
id = 3072, parent = 3070, thread = 3070, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.79, time = 2006/11/15 (1163523724) ,
subject = Re:Hyperlink Trong Powerdots, hits = 0, karma = 0+0-,
Không chịu là thế nào? bạn vui lòng cung cấp thông báo lỗi.

Thử
\usepackage[dvips]{hyperref}
 
id = 3074, parent = 3072, thread = 3070, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.17, time = 2006/11/16 (1163672336) ,
subject = Re:Hyperlink Trong Powerdots, hits = 0, karma = 0+0-,
Cam on viettug nhieu! minh dung
\usepackage[dvips]{hyperref} thi duoc roi.
Bua truoc minh dung
\usepackage[colorlinks,linkcolor=red,dvips]{hyperref} de cac lien ket co mau do thi no bao loi

! LaTeX Error: Option clash for package hyperref.

Vay trong powerdot cac lien ket khong doi mau duoc?
 
id = 3075, parent = 3074, thread = 3070, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.115, time = 2006/11/17 (1163703801) ,
subject = Re:Hyperlink Trong Powerdots, hits = 0, karma = 0+0-,
lỗi này là do gói hyperref đưọc gọi (với các tuỳ chọn) hai lần . Bởi powerdot đã nạp gói hyperref mà. Hãy thử làm như sau:
\PassOptionsToPackage{colorlinks,linkcolor=red,dvips}{hyperref}
\documentclass[...]{powerdot}


Chúc may mắn!