VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3066, contains 3066
id = 3066, parent = 0, thread = 3066, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.242.112, time = 2006/11/13 (1163406146) ,
subject = biblatex, hits = 461, karma = 0+0-,
Gói biblatex bản 0.5 được công bố.

Tác giả: Philipp Lehman

Biblatex là gói LaTeX hỗ trợ việc quản lý thư mục với BibTeX. Ý tưởng cơ bản của gói này là: thay thế hoàn toàn việc viếc các kiểu dáng cho BiBTeX (tập tin *.bst) rất phức tạp và khó hiểu bằng các lệnh LaTeX trực quan và khả chuyển.

Gói này còn hỗ trợ các tính năng cơ bản nhất của các gói: babelbib, bibtopic, bibunits, chapterbib, cite, inlinebib, mlbib, multibib, splitbib, amsrefs, natbib.

Trang chủ tại CTAN
Các thay đổi so với bản trước..