VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3065, contains 3065
id = 3065, parent = 0, thread = 3065, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.242.112, time = 2006/11/13 (1163403000) ,
subject = phím tắt; thay đổi chiều cao textarea, hits = 609, karma = 0+0-,
Khi viết bài, bạn có thể tăng giảm chiều cao phần dành cho soạn thảo, bằng cách click chuột vào dòng chứ "tăng chiều cao" (phím tắt : ALT + T ) hoặc "giảm chiều cao" (phím tắt: ALT + G). Để dùng tính năng này, trình duyệt của bạn phải bật hỗ trợ JavaScript!

Nhân đây, cũng lưu ý một số phím tắt khác:
ALT + {B, I, U, C, K, O, P, Q, W}

Enjoy!

Tham khảo:
- http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=3820
- tài nguyên khác