VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3062, contains 3062
id = 3062, parent = 0, thread = 3062, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.72, time = 2006/11/10 (1163167312) ,
subject = pst-fill tuyệt vời!, hits = 418, karma = 0+0-,
Denis Girou và Herbert Voß vừa giới thiệu gói pst-fill dùng để fill một miền phẳng với một mẫu (pattern) để có chẳng hạn

http://img174.imageshack.us/img174/5665/pstfill1lo9.png
http://img295.imageshack.us/img295/2938/pstfill2wd6.png

Tài liệu hướng dẫn với các ví dụ minh họa coi rất đã!

Tải về gói và tài liệu ở : http://www.tex.ac.uk/tex-archive/help/C … -fill.html

Cùng với gói này, một số pst-* khác cũng vừa mới ra đời: pst-{grad,text,coil,eps,} như thông báo ở đây

Enjoy!