VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3060, contains 3060, 3061
id = 3060, parent = 0, thread = 3060, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.6.130, time = 2006/11/09 (1163022189) ,
subject = Vẽ đường thẳng // với 0y, hits = 574, karma = 0+0-,
Xin cho hỏi làm sao vẽ đường thẳng x=5
 
id = 3061, parent = 3060, thread = 3060, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.159, time = 2006/11/09 (1163056010) ,
subject = Re:Vẽ đường thẳng // với 0y, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn lấy giấy kẻ ô vuông, một cây bút chì, một cây thước. Sau đó, đặt thước trên giấy và dựa vào hai cạnh của thước kẻ hai đường . Chúng song song với nhau. Nếu bạn chọn một trong hai số đó là Oy thì đưòng kia là đường cần tìm!!!! Đại khái là thế này
http://img174.imageshack.us/img174/3696/peterke4.png

Có cách khác là dùng LaTeXpix!