VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 306, contains 306, 309, 313
id = 306, parent = 0, thread = 306, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.110, time = 2005/11/02 (1130921826) ,
subject = LaTeX có khó dùng không?, hits = 1853, karma = 0+0-,
Lamport:
> Is LATEX hard to use?
It's easy to use -- if you're one of the 2% of the population who thinks logically and can read an instruction manual. The other 98% of the population would find it very hard or impossible to use.
See LINK_HERE
 
id = 309, parent = 306, thread = 306, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.177, time = 2005/11/02 (1130926708) ,
subject = Re:LaTeX có khó dùng không?, hits = 0, karma = 0+0-,
Bài phỏng vấn khá thú vị, Lamport ban đầu đã không làm theo những gì mà Don mong đợi, khi tham gia vào nhóm cùng với các sinh viên của Don thì Lamport hay đi lạc đề. bác Ky Anh kiếm đâu ra bài này hay quá nhi?
 
id = 313, parent = 309, thread = 306, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.15, time = 2005/11/03 (1130955289) ,
subject = Re:LaTeX có khó dùng không?, hits = 0, karma = 0+0-,
Hì hì. Tính ra thì ngài Lamport cũng có tội nhiều đấy

PS: ở trang chủ của ngài Lamport có nhiều bài lắm. Chủ yếu liên quan đến công việc nghiên cứu của Lamport ở microsoft.com. Ở đó, còn thấy một điều tra ngắn về... màu tóc của người Pháp