VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3045, contains 3045
id = 3045, parent = 0, thread = 3045, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/11/03 (1162548534) ,
subject = một chút điều chỉnh diễn đàn, hits = 409, karma = 0+0-,
Có một chút thay đổi nhỏ với các tính năng của diễn đàn:

1/ header liệt kê thành danh sách được chuyển thành một selection, phải cần JavaScript ở trình duyệt.

2/ khi viết bài mới có thể tuỳ ý chọn box thích hợp. Vui lòng không chọn các Box mẹ (các Box mẹ không có khoảng trắng bắt đầu, các Box con thì có; ví dụ: "Vấn đề chung" là Box Mẹ, Box này có Box con là "Mới làm quen với LaTeX"); nếu không sẽ bị mất bài

3/ Hỗ trợ kiểu Blog cho bài viết: Mặc định là bài viết bình thường, tiếp theo là Blog riêng tư và cuối cùng là Blog công cộng (có thể chia sẻ với mọi người).

Tính năng Blog của diễn đàn có thể liệt kê các bài trong một box cụ thể hoặc trong mọi box; thứ tự liệt kê: blog công cộng, blog riêng tư, bài viết bình thường.

Hãy thử nghiệm!

4/ Có một số trục trặc nhỏ. Vui lòng báo cáo nếu chúng làm bạn phiền lòng!