VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 302, contains 302
id = 302, parent = 0, thread = 302, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.105, time = 2005/11/02 (1130871052) ,
subject = Sách LaTeX (Nguyễn Hữu Điển), hits = 1775, karma = 0+0-,
Tên sách: LaTeX -- các gói công cụ và phần mềm tiện ích
Tác giả: Nguyễn Hữu Điển
Năm XB: 2004
Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhận xét: khá hay. Hơi rối và có nhiều phần tương đối cũ. Tác giả thiên về PCTeX + hỗ trợ tiếng Việt do chính tác giả viết.

Bản photo: liên hệ /me (Hue City)