VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3017, contains 3017, 3022
id = 3017, parent = 0, thread = 3017, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = timlaiminh, ip = 222.253.171.65, time = 2006/10/29 (1162073607) ,
subject = Texmaker, hits = 797, karma = 0+0-,
Em đã download: Miktex, vntex, texmaker và winxell về để dùng cho latex.
Khi mở texmaker lên để soạn tex, em nhập thử một dòng như trong file PDF của diễn đàn:
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{vietnam}
\begin{document}
Tôi đang nhập nội dung văn bản
\end{document}

, click nút dịch qua Latex. Texmaker hiện ra dòng chữ:

Error : could not start the command

Click nút dịch qua PDF:

Error

Các anh có thể chỉ dùm em.
 
id = 3022, parent = 3017, thread = 3017, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/30 (1162192561) ,
subject = Re:Texmaker, hits = 0, karma = 0+0-,
thông báo cho biết TeXmaker không tìm ra đường dẫn đến các tập tin thi hành của tex. Bạn nói là bạn tải về miktex, nhưng bạn có cài đặt chưa? Hãy cài đặt miktex rồi cài lại texmaker nhé.

Việc cấu hình texmaker, bạn có thể xem tài liệu hướng dẫn:

http://download.viettug.org/index.php?files=texmaker

Cheers