VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3009, contains 3009, 3010
id = 3009, parent = 0, thread = 3009, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.52, time = 2006/10/27 (1161956302) ,
subject = LaTeXPiX, hits = 822, karma = 0+0-,
Các pác chuyên gia TeX ơi cho em hỏi: Để đưa một hình vẽ bằng LaTeXPiX vào văn bản LaTeX của mình thì phải làm thế nào?
 
id = 3010, parent = 3009, thread = 3009, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.216, time = 2006/10/27 (1161961340) ,
subject = Re:LaTeXPiX, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ bạn gửi bài nhầm box,

2/ bạn để ý đến Menu
* File / Export to LaTeX and Save
* File / Export to LaTeX and Copy

3/ good luck