VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3008, contains 3008
id = 3008, parent = 0, thread = 3008, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.216, time = 2006/10/27 (1161953505) ,
subject = LV: bài 10: in bản tóm tắt (again), hits = 403, karma = 0+0-,
Trong bài trước ( bài 7 ) có trình bày về cách dùng psnup để in bản tóm tắt.

Nếu bạn dùng WinEDT, bạn có thể tải về pdfnup, nhanh gọn hơn:

tải về: http://www.winedt.org/Macros/LaTeX/PDFnup.php
cài đặt: theo hướng dẫn của winedt.

===

Tóm lại, để có bản tóm tắt (in hai trang a5 trên trang a4, kiểu booklet), bạn làm như sau:

trong tài liệu tex:

% \documentclass[a5paper]{report}
\usepackage{geometry}
\geometry{
%  showframe, % debug only
  a5paper, % phải có cái này nha
  nohead, % kô có header
  left=18mm,
  right=18mm,
  includemp, % kể cả marginpar trong body
  marginparwidth=0pt, % kô có marginpar gì cả
  marginparsep=0pt, % --
  top=19mm,
  bottom=17mm,
  footskip=2em % khoảng cách từ dòng cuối đến footer
}


tiếp theo:

cách 1: biên dịch tài liệu ra dạng ps và dùng wiki:shell để chạy tiện ích psnup (như ở bài 7)

cách 2: cài đặt pdfnup (như đã nói ở trên). biên dịch tài liệu ra dạng pdf rồi chạy tiện ích pdfnup.

chúc may mắn.