VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 300, contains 300
id = 300, parent = 0, thread = 300, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.105, time = 2005/11/02 (1130870563) ,
subject = Huế -- mưa và lạnh quá!, hits = 500, karma = 0+0-,
Huế mấy hôm nay mưa và lạnh quá. Bão số \infty

\me e rằng không online thường xuyên được. Mấy bác chăm sóc diễn đàn giúp \me nhé Cám ơn rất nhiều!

PS: bác nào có thể làm manager (\greater moderator), vui lòng mailto kyanh/at/o2/dot/pl Cám ơn trước!