VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3, contains 3, 9, 31
id = 3, parent = 0, thread = 3, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/27 (1125135192) ,
subject = Lỗi với slash, hits = 795, karma = 0+0-,
Do chưa kiểm tra tham số của PHP.ini
 
id = 9, parent = 3, thread = 3, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125303597) ,
subject = Re:Lỗi với slash, hits = 0, karma = 0+0-,
Lỗi này còn là của mambo, kô riêng gì SimpleBoard. Chả hiểu tại sao đây!
 
id = 31, parent = 9, thread = 3, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/01 (1125549014) ,
subject = Re:Lỗi với slash, hits = 0, karma = 0+0-,
Chỉ để kiểm tra: trong 'code' thì không sao cả
\abc