VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2993, contains 2993
id = 2993, parent = 0, thread = 2993, catid = 0, locked = 1, moved = 1,
userid = (guest), ip = , time = 2006/10/22 (1161535102) ,
subject = chuyển: đáp án hai cột thẳng hàng * các bác trả lời nhanh giúp em, hits = 6, karma = 0+0-,
try here...