VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2992, contains 2992, 2994, 2996
id = 2992, parent = 0, thread = 2992, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongk48a1s, ip = 58.187.39.163, time = 2006/10/22 (1161535102) ,
subject = đáp án hai cột thẳng hàng, hits = 1122, karma = 0+0-,
Em đang đánh bài tập trắc nghiệm môn toán. Nhưng mà vấn đề gặp phải là không đánh được đáp án ra 2 cột cho nó thẳng hàng và đẹp. Em đã dùng thử gói lệnh "multicol" nhưng mà nó cứ báo lỗi. Không biết em co thiếu gì không có phải cài thêm gì không?
Các bác giúp hộ cho em.
 
id = 2994, parent = 2992, thread = 2992, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.107, time = 2006/10/23 (1161589848) ,
subject = Re:đáp án hai cột thẳng hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
Làm bài kiẻm tra trắc nghiệm? Bạn nen dùng gói PROBSOLN như thầy Chú giới thiệu ở đây:

LINK_HERE

và ví dụ ở đây:
LINK_HERE

Về trục trặc mà bạn nói, không biết bạn đã gặp lỗi gì. Bạn cho mình biết một đoạn trong tạp tin *.log thì mới xử lý / trả lời giúp bạn được. Có thể là bạn dùng chưa đúng. Sau đây là ví dụ về gói này:

\usepackage{multicol}
\begin{document}
\begin{multicols}{2}
% nội dung
\end{multicols}


Chúc bạn may mắn!
 
id = 2996, parent = 2994, thread = 2992, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongk48a1s, ip = 58.187.104.70, time = 2006/10/24 (1161626122) ,
subject = Re:đáp án hai cột thẳng hàng, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác Viettug.