VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2986, contains 2986, 2987, 2999
id = 2986, parent = 0, thread = 2986, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.47, time = 2006/10/21 (1161426694) ,
subject = LV: bài 7: in bản tóm tắt, hits = 907, karma = 0+0-,
Bản tóm tắt của luận văn được định dạng ở khổ A5, trong khi bản chính thức ở bản A4. Để in bản tóm tắt trên giấy khổ A4 thì làm thế nào? Dùng psnup

Giả sử mã nguồn bản tóm tắt là summary.tex

Nếu bạn xài Linux: (kết quả là summary2.ps, summar2.pdf)
$ latex summary
$ dvips -t a5 summary.dvi
$ (psbook summary.ps | psnup -2 -Pa5 -pa4 ) > summary2.ps
$ ps2pdf summary2.ps


Nếu bạn dùng Windows: (kết quả là summary3.ps và summar3.pdf)
latex summary
divps -t a5 summary.dvi
psbook summary.ps summary2.ps
psnup -2 -Pa5 -pa4 summary2.ps summary3.ps
ps2pdf summar3.ps


Dòng lệnh cuối cùng trong hai cách trên chuyển kết quả chuyển từ ps dang dạng pdf để in (dễ hơn).

Khi in, nhớ chọn "In hai mặt"

PS: cám ơn texer đã gợi ý
 
id = 2987, parent = 2986, thread = 2986, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.47, time = 2006/10/22 (1161507553) ,
subject = Re:LV: bài 7: in bản tóm tắt, hits = 0, karma = 0+0-,
cái chuyện in này hóa ra cũng kô đơn giản.

có hai nhận xét nếu dùng các hướng dẫn trên như sau:

1/ trình xem *.ps hiển thị đúng margin, trình xem *.pdf thì kô. Khi in ra thì bản pdf tạo bởi ps2pdf có thể nói là rất tệ ==> /me dùng trình xem ps (ghostview) để in. Bộ cài của chàng này hơi nhiều (vì ghostview cần thêm ghostscript)

2/ trong quá trình xếp trang bởi psnup, margin có thể thay đổi.

Dưới đây là cách /me đã làm

Thiết lập trong tex

% \documentclass[a5paper]{report}

\geometry{
   showframe, % debug only
   nohead, % kô có header
   left=18mm,
   right=18mm,
   includemp, % kể cả marginpar trong body
   marginparwidth=0pt, % kô có marginpar gì cả
   marginparsep=0pt, % --
   top=19mm,
   bottom=17mm,
   footskip=2em % khoảng cách từ dòng cuối đến footer (số trang)
   }


Chuyển đổi

cách 1: ( kết quả: summary.ps )
@dvips -t a5 summary.dvi -otmp0.ps
@psbook -q tmp0.ps tmp1.ps
@pstops "2:[email protected](209mm,0mm)[email protected](209mm,148mm)" tmp1.ps summary.ps


cách 2:
( dùng psnup như đã nói )

In ấn

Mình in thử trên máy Canon LBP-1210. Như đã nói, ở đây dùng kết quả summary.ps (chứ kô phải summary.pdf ).

Trước hết chọn in tất cả các tờ lẻ (odd pages) của kết quả summary.ps. Giấy được đưa vào khe nhập giấy chính của máy in.

Sau đó chọn in tất cả các trang chẵn (even pages) như sau: đưa tờ 1 (đã in) vào khe giấy số 2, sao cho lề trái của mặt đã in vào trước, và mặt đã in nằm ở dưới. Lần lượt như vậy cho đến hết.

Cân chỉnh khe giấy để khỏi bị xộc xệch trong kết quả.

Với máy in khác thì công việc đơn giản hơn.
 
id = 2999, parent = 2987, thread = 2986, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.249.173, time = 2006/10/25 (1161789384) ,
subject = Re:LV: bài 7: in bản tóm tắt, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
cái chuyện in này hóa ra cũng kô đơn giản.

...
1/ trình xem *.ps hiển thị đúng margin, trình xem *.pdf thì kô. Khi in ra thì bản pdf tạo bởi ps2pdf có thể nói là rất tệ ==> /me dùng trình xem ps (ghostview) để in.
Lỗi của /me. Khi chuyển từ ps sang pdf nhờ ps2pdf, ta có thể thay đổi cỡ giấy. Mặc định của chương trình là letter, nên mới có chuyện mất margin như trên. Nếu dùng
ps2pdf -sPAPERSIZE=a4 summary.ps

thì kết quả bây giờ quá đẹp: kết quả PDF đúng như ý.

Khi dùng miktex, có thể chọn kiểu giấy mặc định. Tuy nhiên, /me kô biết là việc chọn đó có ảnh hưởng đến ps2pdf hay kôg? Có pác nào thử với.... (thanks ;P)