VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2985, contains 2985
id = 2985, parent = 0, thread = 2985, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.47, time = 2006/10/21 (1161423875) ,
subject = gói xr tham khảo đến tài liệu khác, hits = 626, karma = 0+0-,
giả thiết: có tài liệu main.tex, tài liệu summary.tex
bài toán: từ summary.tex, tham khảo đến nhãn foobar trong main.tex
giải quyết: dùng gói xr

wiki:trang wiki tiếng việt...