VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2984, contains 2984, 2995, 3002
id = 2984, parent = 0, thread = 2984, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.12, time = 2006/10/20 (1161335210) ,
subject = LV: bài 6: mã nguồn một ví dụ, hits = 1971, karma = 0+0-,
... luận văn master của /me (bản thảo số 4)

tải về: LINK_HERE=756

các kỹ thuật/ gói đưọc dùng + ghi chú

- biblatex thay cho bibtex style
- phiên bản summary.tex (bản tóm tắt) của luận văn được tự động sinh ra từ phiên bản chính main.tex (với chỉ số phương trình, định lý,... giống hệt trong bản chính). Đọc chỉ dẫn trong README.
- dùng gói xr trong summary.tex để tham khảo đến phương trình trong main.tex
- /me dùng encoding=UTF8, nạp gói vietnam với tuỳ chọn utf8x. Trên hệ thống của bạn, có lẽ phải đổi lại là utf8. Dùng một editor thích hợp nhé!

main.sty được tự động sinh ra từ main.tex (xem Makefile) và chứa rất nhiều kỹ thuật Khuyến cáo là bạn... không nên đọc mã nguồn ấy (coi chừng tẩu hỏa nhập ma)

Nếu bạn cảm thấy thích thú điều gì có thể hỏi ở đây để được hướng dẫn thích hợp!
 
id = 2995, parent = 2984, thread = 2984, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.177, time = 2006/10/23 (1161596233) ,
subject = Re:LV: bài 6: mã nguồn một ví dụ, hits = 0, karma = 0+0-,
URL: http://viettug.org/migration/#/?cat=mthesis

Trong bản thảo này ( gần chính thức rùi), có rất nhiều thay đổi. Đặc biệt, định nghĩa lại \@startoc để có kết quả thế này:
http://viettug.org/migration/#/tmp/mthesis-toc.png
 
id = 3002, parent = 2995, thread = 2984, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.249.173, time = 2006/10/25 (1161791671) ,
subject = Re:LV: bài 6: mã nguồn một ví dụ, hits = 0, karma = 0+0-,
ghi chú về bản alpha ngày 25/10: mình dùng thêm một số font đặc biệt chỉ có trên hệ thống của mình. Bạn kô thể biên dịch bản này. Sẽ fix lỗi trong bản kế tiếp