VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2979, contains 2979, 2980, 2981, 2983, 3155, 3156, 3161
id = 2979, parent = 0, thread = 2979, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.4.100, time = 2006/10/18 (1161182833) ,
subject = Vấn đề với Powerdot, hits = 2356, karma = 0+0-,
Mình có một số thắc mắc nhỏ (nhưng mà lớn đối với dân a-ma-tơ như mình)trong powerdot xin nhờ các huynh đệ chỉ giáo dùm
1) Khi dùng \begin{enumerate}
\item
\item....
\end{enumerate}
thì nó xuất ra những con số quen thuộc. Có cách nào để
xuất ra những số đẹp hơn không ví dụ như là hình, hay số
dạng 3D chẳng hạn
2) Khi present thì phía trái là mục lục. Có cách nào để nhấp
chuột vào đó nó đến trang mà mình muốn
 
id = 2980, parent = 2979, thread = 2979, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.255.108, time = 2006/10/18 (1161188122) ,
subject = Re:Vấn đề với Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Các item đều chỉnh sữa được nhưng phải vào file .sty để chỉnh. Muốn vậy phải đọc kỹ file nguồn.

Còn bảng TOC bên trái màn hình hì nhấp chuột vào đó thì trình diễn tới ngay mục đã chọn ( hiển nhiên là phải mở các mục bằng lệnh section ... )

Bạn cố gắng đọc tài liệu (Tiếng Việt) do Webmaster KyAnh dịch. Có thể thí nghiệm với các ví dụ kèm theo.
 
id = 2981, parent = 2979, thread = 2979, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.226.208, time = 2006/10/19 (1161267135) ,
subject = Re:Vấn đề với Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
peter:
1) Có cách nào để xuất ra những số đẹp hơn không ví dụ như là hình, hay số dạng 3D chẳng hạn
Yêu cầu này có lẽ không hợp với powerdot (cốt là đơn giản). Mặc dù có thể chỉnh đổi style như thầy Chú đã nói, nhưng bạn nên thử beamer hoặc... microsoft powerpoint với các hiệu ứng phức tạp.
2) Khi present thì phía trái là mục lục. Có cách nào để nhấp chuột vào đó nó đến trang mà mình muốn
Bạn hãy chia tài liệu của mình thành các section. Việc tạo liên kết là tự động.
 
id = 3155, parent = 2981, thread = 2979, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 203.162.3.145, time = 2006/12/16 (1166225661) ,
subject = Re:Vấn đề với Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Muốn tăng khoảng cách giữa các item khi dùng goi Powerdot thì làm cách nào vậy các Bác?

Và tăng khoảng cách giữa các dòng trong trình chiếu nữa? Chứ hiện nay khoảng cách giữa các dòng trong trình chiếu dùng gói Powerdot rất gần nhau.
 
id = 3156, parent = 3155, thread = 2979, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.227.206, time = 2006/12/16 (1166254651) ,
subject = Re:Vấn đề với Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
đây là một vấn đề của latex. Có thể dùng gói setspace (gói chuẩn):
\usepackage{setspace}
\onehaftspacing
% hoặc \doublespacing


Khi đó, khoảng cách giữa các dòng và do đó giữa các item sẽ được thay đổi. Nếu muốn tinh chỉnh môi trường thì khó khăn hơn, vì phải dùng gói enumitem như powedot.
 
id = 3161, parent = 3156, thread = 2979, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 58.186.100.48, time = 2006/12/17 (1166299381) ,
subject = Re:Vấn đề với Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Thanks Bác lyk
 
id = 2983, parent = 2979, thread = 2979, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.230.12, time = 2006/10/20 (1161332193) ,
subject = Re:Vấn đề với Powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể thử với các style khác nhau trong powerdot. Ví dụ
\documentclass[style=horatio]{powerdot}

sẽ cho ra
http://sarovar.viettug.org/img/powerdot/powerdot-eg-vn-horatio.jpg

Screenshot của các style có thể thấy tại:
http://sarovar.viettug.org/img/powerdot/