VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2973, contains 2973
id = 2973, parent = 0, thread = 2973, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.178, time = 2006/10/13 (1160735319) ,
subject = \\clearpage, hits = 1455, karma = 0+0-,
bạn quan sát đoạn mã sau và để ý đến vị trí của \clearpage

\begin{document}

\pagenumbering{roman}

\input stupid_ensure.tex
\input thanks.tex

\clearpage % <--

\pagenumbering{arabic}

\tableofcontents
\input abbr.tex
\input ch1.tex
\input ch2.tex
\input chA.tex
\input bib.tex

\end{document}


Mục đích của \pagenumbering{roman} đầu tiên, là để đánh số La Mã cho các trang stupid_ensure và thanks, sau đó, kể từ trang Mục lục (\tableofcontents) trở đi, sẽ đánh số ả rập \pagenumbering{arabic}.

Nếu không có \clearpage ở trên, bạn sẽ thấy rằng trang cuối cùng của thanks.tex sẽ được đánh số ả rập (không như ý!)

Vậy đó