VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2972, contains 2972
id = 2972, parent = 0, thread = 2972, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/11 (1160553796) ,
subject = BLOG or BL*G ???, hits = 403, karma = 0+0-,
Xin chào!

Nhằm mục đích tăng cường chia sẻ thông tin và mối quan hệ giữa các thành viên, /me sẽ thiết kế để biến một bộ phận của diễn đàn thành BLOG . Blog , blog, blog,....!!!

Phiên bản đầu tiên là BL*G, rất sơ khai Có thể thử bằng cách dùng liên kết BL*G ở phía trên...^^^

Tương lai sẽ hỗ trợ:
- tag/category
- cho phép thành viên (có 50/100 bài trở lên) lập blog riêng
- cho phép chia sẻ/làm riêng tư các bài viết

Enjoy!