VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2962, contains 2962
id = 2962, parent = 0, thread = 2962, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/09 (1160379638) ,
subject = tàil liệu tiếng Việt: sử dụng vntex + survey, hits = 395, karma = 0+0-,
Tài liệu tiếng Việt hướng dẫn sử dụng font với vntex và sử dụng các font tiếng Việt khác trong môi trường toán

http://vntex.org/vntexse3.html#tai-lieu-vntex

Cám ơn anh Thành!