VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2955, contains 2955, 2958, 2959, 2960, 2974
id = 2955, parent = 0, thread = 2955, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = eat, ip = 203.160.1.52, time = 2006/10/06 (1160151298) ,
subject = Font chữ khi chuyển sang PDF, hits = 1481, karma = 0+0-,
Chào tất cả các bạn. Hiện tại, mình muốn tạo ra tài liệu với cỡ chữ 12pt trong file .PDF Nhưng mình gặp vấn đề sau:

1. Cùng một file và cỡ chữ nhưng khi biên dịch sang file .DVI thì cỡ chữ to hơn khi biên dịch sang file .PDF.

2. Lề của văn bản khi in ở file .DVI rất chuẩn, nhưng khi biên dịch sang file .PDF thì bị thu nhỏ lại theo.

Có cách nào khắc phục được điều này không? Mong các bạn giúp. Cảm ơn tất cả các bạn.
 
id = 2958, parent = 2955, thread = 2955, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/07 (1160157673) ,
subject = Re:Font chữ khi chuyển sang PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
2/ bạn thử chỉnh lề bằng gói geometry như sau:
\usepackage{geometry}
\geometry{left=3truecm,right=7truecm,top=40mm,bottom=2cm}

chuyện lề thay đổi có thể do trình xem PDF nữa ( mình đã gặp trường hợp này và kô giải thích được ). Mình cũng thấy là đôi khi nếu tài liệu chứa một số nội dung đặc biệt ( hình...) thì margin cũng bị thay đổi trong kết quả PDF.

bạn hãy cho biết cụ thể: bạn thu được kết quả PDF theo cáh nào? bạn đã chỉnh lề thé nào?

1/ Khi chuyển qua PDF thì các font TYPE1 được dùng thay vì font BITMAP (khi xem ở dạng DVI). Các font TYPE1 không đủ cho mọi kích cỡ, đặc biệt là font toán. Để khắc phục, bạn thử dùng gói type1cm (http://ctan.org/tex-archive/macros/late … b/type1cm/)
 
id = 2959, parent = 2955, thread = 2955, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.81, time = 2006/10/07 (1160205869) ,
subject = Re:Font chữ khi chuyển sang PDF, hits = 0, karma = 1+0-,
Bạn có thể dùng gói anysize.

\usepackage{anysize}
%\papersize{29.5cm}{20.7cm} %% landscape
\papersize{20.7cm}{29.5cm}
%\marginsize{1.2cm}{1cm}{1cm}{.5cm} %% trái, phải, đỉnh, đáy
\marginsize{1.5cm}{1.5cm}{3.3cm}{.5cm}


Gói geometry như bạn vietug đề nghị là hoàn toàn đúng.

Chú ý: PDFLaTeX có các xác lập mặc định về trang, lề ... Do đó khi dịch bằng PDFLaTeX thì có thể phải chỉnh lề, khổ giấy tùy theo tài liệu của mình. Một lệnh như sau ( viết ở preamble )

\special{pdf:pagesize width 11.5in  height 8.1in}


Nhưng theo tôi con đường dịch tốt nhất vẫn là: latex file.tex -> dvipdfmx file.dvi

Ở chỗ pdf... pagesize lại hiện ra cái mặt cười? Chỗ đó là {pdf hai chấm pagesize width ... }
 
id = 2960, parent = 2959, thread = 2955, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.224.185, time = 2006/10/07 (1160206152) ,
subject = Re:Font chữ khi chuyển sang PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn thầy Chú... hóa ra trục trặc mà em từng gặp phải là do thiếu hiểu biết về PDF special

PS: thầy bỏ mã vào trong môi trường code thì sẽ okie ngay hà!
 
id = 2974, parent = 2959, thread = 2955, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.117, time = 2006/10/15 (1160922941) ,
subject = Re:Font chữ khi chuyển sang PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu chuyển tex->pdf bằng dvipdfm(x) hoặc dvitops + ps2pdf thì kết quả rất đẹp, không có gì phải thắc mắc cả. Một điểm trừ cho pdfeTeX (3.141592-1.21a-2.2, [email protected] 7.5.4)