VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2934, contains 2934, 2937, 2941, 2947, 2948, 2949, 2961
id = 2934, parent = 0, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.15, time = 2006/10/02 (1159784861) ,
subject = Mở đầu với powerdot, hits = 1495, karma = 1+0-,
Cùng với tài liệu powerdot (bản dịch) của Mr KyAnh (webmaster) tôi xin đưa thêm một số hướng dẫn để các bạn có thể bắt đầu làm việc với powerdot.

A. Để dùng gói powerdot thì chúng ta cần có:

1. Gói pstricks, multido, xkeyval, pstkey, xcolor, fp. Những gói này được cài đặt theo MikTeX ở dạng `large'. (Nếu MikTeX được cài ở dạng full càng tốt).

2. Nếu dùng Tiếng Việt thì phải cài các gói hỗ trợ Tiếng Việt. Đặc biệt là nên dùng bản vntex3.02 của Mr Hàn Thế Thành (sick)

3. Download bản powerdot mới nhất (1.4) để khỏi bị trở ngại về Tiếng Việt khi thể hiện trong bản toc của panel màn hình. Riêng với OmegaVN thì chỉ dùng HA-Prosper (bản cũ của powerdot). Nếu muốn dùng OmegaVn thì phải chỉnh sữa lại các file .sty của powerdot - Việc chỉnh sữa thì hãy liên hệ với Mr Nguyễn Hữu Phúc empirics.net)

B. Thử cài đặt: Sau khi cài đặt xong gói powerdot (gói 1.4 là gói mới nhất) thì hãy thử dịch file nguồn sau đây: (Soạn file test.tex với nội dung như sau)
\documentclass[style=upen]{powerdot}  %upen
\usepackage[utf8]{vietnam}

\title{Hướng dẫn dùng lớp Powerdot}
\author{Trương Văn Chú \and Trương Thị Minh Tâm}
%%Hết preamble của test.tex

\begin{document}
\maketitle
\end{document}

Sau khi soạn xong thì dịch file test.tex với các câu lệnh sau:
rem d.bat
latex %1.tex
latex %1.tex
D:\texmf\miktex\bin\dvips.exe %1.dvi
D:\texmf\miktex\bin\ps2pdf.exe %1.ps

hay:
rem da.bat
latex %1.tex
latex %1.tex
D:\texmf\miktex\bin\dvips.exe %1.dvi
C:\gs\gs8.14\bin\gswin32c.exe -sPAPERSIZE=a4 -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=%1.pdf -c save pop -f %1.ps

Nhóm lệnh thứ nhất được ghi vào tập d.bat và cách dùng như sau: (Từ dòng lệnh hãy nhập): d test

Nhóm lệnh thứ hai được viết thành tập da.bat và cách dùng cũng như trước nghĩa là: Từ dòng lệnh ta nhập: da test

Chú ý: File cần dịch có tên là test.tex nhưng trong hai dòng lệnh đều chỉ dùng tên test không có phần mở rộng .tex. Ngoài ra trong các nhóm lệnh nêu trên ta thấy có tên các ổ đĩa như C:, D: ... Điều đó cho thấy: Ta phải chỉnh sữa các đường dẫn cho thích hợp với việc cài đặt các phần mềm tương ứng.

Nếu sau khi dịch ta thu được file test.pdf thì việc dịch là thành công và gói powerdot xem như đã cài đặt xong.
 
id = 2937, parent = 2934, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/10/03 (1159892632) ,
subject = Re:Mở đầu với powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Em đã dùng powerdot, tuy nhiên vẫn còn ở mức "lơ mơ". Hy vọng em và nhiều thành viên của diễn đàn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều sau các bài giảng này của thầy. Cám ơn thầy nhiều. Mong đưọc trao đổi thêm với thầy sau mỗi bài giảng
 
id = 2941, parent = 2934, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.93, time = 2006/10/04 (1159905055) ,
subject = Re:Mở đầu với powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn thầy Chú.
\author{Trương Văn Chú \and Trương Thị Minh Tâm}
Em hỏi có khi không phải, "ấy" có phải là phu nhân của thầy không?

Về phần biên dịch : sử dụng powerdot phải biên dịch thông qua con đường: latex -> ps -> pdf. Với miktex 2.5 có thể sử dụng DVI để trình chiếu Néu dùng vnmik 2.1 trở đi thì có thể chọn phần biên dịch là latex => ps => pdf.
 
id = 2947, parent = 2941, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.159, time = 2006/10/04 (1159955988) ,
subject = Re:Mở đầu với powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin các bạn hãy đọc tài liệu chính thức của KyAnh dịch

Bài thứ hai:

C. Khảo sát gói powerdot -- Cách dùng gói powerdot.

1. Mở đầu với ví dụ test.tex: Đó là ví dụ thứ nhất của một file nguồn viết dùng tạo trình diễn với powerdot. Hình ảnh thu được (test.pdf) là trang đầu của trình diễn (ta có thể dùng nó hay không cũng được).

2. Cấu trúc của trình diễn (với powerdot)

Một trình diễn của powerdot gồm các phần như sau:

Trang mở đầu (slide đầu đề) (như test.tex).

Trang đầu mục (slide đầu mục - section): Mỗi mục của trình diễn đều có thể có trang đầu mục.

Mỗi mục có thể chứa nhiều trang (mỗi trang xem như là một slide - slide chuẩn)

`slide đầu đề' là slide giới thiệu về trình diễn.

`slide đầu mục - section' là slide đầu mục giới thiệu chủ đề của mỗi đoạn trong trình diễn

`slide chuẩn' là slide tổng quát dùng trình bày nội dung của trình diễn.

và các trang khác (slide khác) như: note, blackslide,...

Hình thức hiển thị ... của các slide được xác lập thông qua các file style; gọi là các file mẫu.

Các file mẫu đươc cung cấp kèm theo gói Powerdot là:
powerdot-default.sty, power-dot.fyma.sty, powerdot-tycja.sty, ...

Ví dụ: powerdot-upen.sty là file mẫu dùng để soạn test.tex. (Xem lại nội dung của test.tex)

3. Bây giờ ta soạn ví dụ gồm trang mở đầu và hai trang đầu mục: File nguồn như sau (đặt tên test1.tex):
\documentclass[style=upen]{powerdot}  %upen
\usepackage[utf8]{vietnam}

\title{Hướng dẫn dùng lớp Powerdot}
\author{Trương Văn Chú \and Trương Thị Minh Tâm}
%%Hết preamble của test1.tex

\begin{document}
\maketitle

\section{Mở đầu\\Vài nét và vài qui ước}

\section{Các thành phần}

\end{document}

Dịch file test1.tex như trướ và xem kết quả. Ta rút ra những nhận xét sau:

Trang mở đầu trình diễn không có bản mục lục, tên của trình diễn được trình bày toàn màn hình.

Trang đầu mục (lệnh \section) có bảng mục lục nằm ở cột trái màn hình trình diễn; hai trang mở đầu mục đều có tên đầu mục xuất hiện trong bảng mục lục và ngăn cách nhau bằng gạch ngăn. Tên của đầu mục xuất hiện trong phần màn hình chính. Lệnh tạo trang đầu mục có cú pháp là \section{tênmục}
 
id = 2961, parent = 2947, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.92, time = 2006/10/07 (1160239665) ,
subject = Re:Mở đầu với powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Bai 3

4. Các qui ước: Để thuận lợi cho việc trình bày tài liệu này, ta qui ước và ghi nhớ:

`Mỗi hình ảnh thể hiện trên slide trong mỗi thời điểm (bước) là một overlay'. Cũng có thể nói: `Mỗi khi bấm phím `mũi tên / Page down ...' là thực hiện một bước'; như vậy là thực hiện một overlay; cho dù overlay đó là overlay rỗng!. Như vậy một slide trên màn hình có thể bao gồm nhiều overlay (Nhưng cố gắng gói trọn trên một màn hình là tốt nhất).

Tiếng Việt dùng được trong mọi tình huống. Không đòi hỏi phải xác lập nhiều.

Bảng toc trong panel cũng hiển thị đúng tiếng Việt.

Xem file nguồn test3.tex, test4.tex và dịch các file đó. Khi xem file nguồn thì chú ý `đếm số slide và số overlay - số bước trong slide'. (Số slide trong ví dụ test4.tex là 5 và số overlay trong slide 5 là 8). (Cần phải biết những điều này để sau này ta dễ bố trí thứ tự xuất hiện của các overlay trong một slide).

5. Các lệnh cơ bản

Cấu trúc tiêu biểu của một trình diễn: Một file nguồn trình diễn dùng gói powerdot có cấu trúc tiêu biểu như sau (test3.tex):

Phần preamble
\usepackage[upen]{powerdot}
\usepackage[utf8]{vietnam}


Phần thân
\begin{document}
\maketitle %% trang đầu
\section{tên đầu mục 1} %% mục 1
\begin{slide}{đầu đề slide 1} %% slide 1 của mục 1
Các overlay của slide 1
\end{slide}
\begin{slide} %% slide 2 của mục 1
\end{slide}
\section{tên đầu mục 2} %% mục 2
\begin{slide} %% slide 1 của mục 2
\end{slide}
 
id = 2948, parent = 2941, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.159, time = 2006/10/04 (1159956311) ,
subject = Re: To viettug, hits = 0, karma = 0+0-,
Tên Trương Thị Minh Tâm là tên con gái tôi. Giáo viên Toán tại NhaTrang.
 
id = 2949, parent = 2948, thread = 2934, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.3, time = 2006/10/05 (1160037104) ,
subject = Re: To viettug, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Tên Trương Thị Minh Tâm là tên con gái tôi. Giáo viên Toán tại NhaTrang.
Woh... hẳn là con gái "rượu" lắm thầy nhỉ Có ai muốn làm rể hông kìa ......