VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2926, contains 2926, 2927
id = 2926, parent = 0, thread = 2926, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.217, time = 2006/09/28 (1159385578) ,
subject = Tạo hình động với metapost và pdftex, hits = 1774, karma = 2+0-,
Tôi vừa thấy một ví dụ đơn giản tạo hình động (có thể dùng cho việc minh hoạ các bài toán quỹ tích). Tôi đã upload lên tại www.esnips.com/web/viettug-public với tên animation.zip (nhỏ lắm). Nếu bạn nào thấy hứng thú thì lấy về mà ngâm cứu.
 
id = 2927, parent = 2926, thread = 2926, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.72, time = 2006/09/28 (1159434088) ,
subject = Re:Tạo hình động với metapost và pdftex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy Chú rất nhiều.

Có vài nhận xét:

* Makefile không hoạt động (ít nhất là trên Arch Linux). Lý do là dùng không đúng tab và spaces trong Makefile. Xem nội dung thì cái đó không phải là Makefile. Đúng ra phải là README. Nếu thầy muốn làm Makefile thì mần như sau (dùng tab, không space nhé)
default:
   mpost frames-in.mp
   pdftex frames-in.tex
   pdftex paper-in.tex
   pdftex sample-in.tex


* sau khi biên dịch thì kết quả rất đẹp. Em chép ra đây một hình nè:
http://sarovar.viettug.org/img/animation.png

Mọi người có thể tải về tập tin kết quả ở đây:
http://sarovar.viettug.org/img/animation.pdf

Thầy có thể ghi chú thích tác dụng của từng tập tin trong tài liệu không?

Cám ơn thầy lần nữa nhé!