VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2917, contains 2917, 2918
id = 2917, parent = 0, thread = 2917, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.242.159, time = 2006/09/23 (1159010270) ,
subject = Học LaTeX bằng hình ảnh, hits = 5042, karma = 0+0-,
Tải về: http://download.viettug.org/index.php?f … tex-by-pic

một tài liệu hướng dẫn dùng latex bằng hình ảnh. Thật tuyệt.

Liên kết: LINK_HERE&forum=13
 
id = 2918, parent = 2917, thread = 2917, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.202, time = 2006/09/24 (1159102349) ,
subject = Re:Học LaTeX bằng hình ảnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Tác giả thật là công phu. Tuy vậy kiến thức cung cấp vẫn còn thiếu nhiều, có lẽ vẫn phải tham khảo thêm các tài liệu khác như: Tài liệu ngắn gọn giới thiệu về LATEX2e (có trong diễn đàn),...