VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 290, contains 290
id = 290, parent = 0, thread = 290, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.223, time = 2005/11/01 (1130782644) ,
subject = Cập nhật lshort (tiếng Việt), hits = 643, karma = 0+0-,
Bản lshort (tiếng Việt) được cập nhật:
(The not so Short Introduction to LaTeX)

Tác giả: T.Oetiker, H.Partl, E.Schlegl, I.Hyna
Biên dịch: Nguyễn Tân Khoa

Tải về: ftp://ctan.dcc.uchile.cl/pub/lang/ctan/ … namese.zip
Mirror khác: http://www.ctan.org/get?changeMirror=95 … namese.zip