VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2898, contains 2898, 2899
id = 2898, parent = 0, thread = 2898, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.242.179, time = 2006/09/16 (1158355794) ,
subject = Vẽ hình trong hình học, hits = 678, karma = 0+0-,
Có hai gói chuyên dùng để vẽ các hình trong hình học:
1. Gói eukleides
2. Gói pst-euclid
Tôi có nhận xét: Gói euklides nên dùng với Linux (TeTeX)
Gói pst-euclid nên dùng với Windows (MikTeX) (chỉ cần gói này không cần cài đặt thêm gì nữa)
Về mức độ trong sáng, dễ hiểu (cú pháp) thì cả hai gói như nhau
Các bạn có ý kiến gì? Xin bàn thêm
 
id = 2899, parent = 2898, thread = 2898, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.130.84, time = 2006/09/16 (1158365190) ,
subject = Re:Vẽ hình trong hình học, hits = 0, karma = 0+0-,
Thực ra em vẫn xài .euk trong cả hai môi trường, đều hoạt động tốt cả.

Có thể thầy nói việc cài Xeukleides trong Windows có một chút khó khăn? Nhưng thật ra, chúng ta cũng không nhất thiết phải cài Xeukleides, mà vẫn có thể có hình xuất để chèn vào tex.

eukleides có hai phương án:

1) .euk --> .eps, sau đó ta nạp hình .eps này vào .tex
2) .euk --> .tex (chứa mã lệnh pstricks), và ta "chép" mã này vào file .tex chính.

Còn về cú pháp thì ... em cứ thấy làm việc với tex toàn là "trong tối" thôi. Đã chấp nhận "mần" tex/latex thì cú pháp cỡ nào cũng là trong sáng mà, phải không thầy