VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 2872, contains 2872, 2874, 2882
id = 2872, parent = 0, thread = 2872, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.186, time = 2006/09/08 (1157702399) ,
subject = Foundations of Combinatorics with Applications, hits = 835, karma = 0+0-,
Tên sách: Foundations of Combinatorics with Applications
Tác giả: Edward A. Bender & S. Gill Williamson
Sách miễn phí (bản ps và pdf theo từng chương)
URL: http://www.math.ucsd.edu/~ebender/CombText/index.html
 
id = 2874, parent = 2872, thread = 2872, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = toanjp, ip = 130.54.130.67, time = 2006/09/09 (1157736072) ,
subject = Re:Foundations of Combinatorics with Applications, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác Viettug thích lấy sách tiếng Anh về cái gì, tớ kiếm giúp cho
 
id = 2882, parent = 2874, thread = 2872, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.237.62, time = 2006/09/12 (1158049919) ,
subject = Re:Foundations of Combinatorics with Applications, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác Khi cần thiết /me sẽ liên hệ ngay

PS: /me quan tâm chủ yếu đến hình học vi phân, các mặt cực tiểu,..